13.01.2016.

Izmjena i dopuna novog zakona o računovodstvu

Izmjena i dopuna novog zakona o računovodstvu

U ovom članku pročitajte o novostima oko izmjene i dopune novog zakona o računovodstvu.

U Narodnim novinama broj 134/2015 izmijenjen i dopunjen je novi Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/2015) u sljedećim dijelovima:

- odgođena je primjena novog kontnog plana tek od 1.1.2017. Obvezuje se Odbor za standarde financijskog izvještavanja da do 30. lipnja 2016. donese novi kontni plan.

- pojašnjeno je da se godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu predaju u dosadašnjim rokovima, tj. do 31.3.2016. za statističke potrebe, te do 30.6.2016. za potrebe javne objave.

- BRISANA je odredba da knjigovodstvena isprava mora imati potpis osobe odgovorne za poslovni događaj, ali je OSTALA odredba (čl. 9. st. 5. Zakona) prema kojoj „poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.“

- BRISANA je odredba da izvadak za pojedini konto mora sadržavati: „za svaku knjiženu promjenu: redni broj, datum knjigovodstvene promjene, datum knjiženja, opis sadržaja promjene, dugovni ili potražni iznos, oznaku pripadajuće knjigovodstvene isprave, identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu.“ Dakle, navedene podatke pojedini konto NE mora sadržavati