14.01.2016.

Obavezni elementi računa

Obavezni elementi računa

Obavezni elementi računa propisani su sa više zakona: Zakonom o PDV-u, Zakonom o fiskalizaciji i Zakonom o trgovačkim društvima.

Obvezni elementi računa propisani su sa više Zakona. U nastavku Vam donosimo sažete elemente računa.

 

Članak 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisuje obvezni sadržaj računa. Temeljem navedenog članka račun mora sadržavati slijedeće podatke:

•redni broj i datum izdavanja

•ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobro ili obavio uslugu (prodavatelj)

•ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)

•količinu i uobičajeni naziv isporučenih dobra te vrste i količinu obavljenih usluga

•datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam (ako se razlikuje od datuma računa)

•jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a

•popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu

•stopu PDV-a

•iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovog Zakona taj podatak isključen

•zbrojni iznos naknade i PDV-a

 

Ne smiju se zaboraviti obvezni elementi računa prema Zakonu o fiskalizaciji:

•OIB obveznika fiskalizacije

•datum i vrijeme (sat i minuta) izdavanja računa

•prilagođeni broj računa (broj računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja)

•način plaćanja

•OIB operatera naplatnog uređaja ili oznaka operatera na naplatnom uređaju

•JIR (jedinstveni identifikator računa) – za naplate u novčanicama i karticama

•ZKI (zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije) – za naplate u novčanicama i karticama

 

Nadalje u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost stoji da:

kod oslobođenih isporuka dobara i usluga, porezni obveznik se na računu mora pozvati na odredbu Zakona koja propisuje oslobođenje

•kod trostranog posla mora se pozvati na čl. 141. Direktive Vijeća 2006/112/EZ

•kod primjene posebnih postupaka oporezivanja marže na računu je potrebno navesti: o „posebni postupak oporezivanja marže – putničke agencije“

o „posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra“

o „posebni postupak oprezivanja marže – umjetnička djela“

o „posebni postupak oporezivanja marže – kolekcionarski ili antikni predmeti"

•kada je kupac obvezan obračunati PDV, u računu je potrebno navesti „prijenos porezne obveze“ ili „reverse charge“

porezni obveznik poreza na dohodak na računu treba navesti „R-2: obračun prema naplaćenoj naknadi“ (čl. 139.)

 

Prema Zakonu o trgovačkim društvima (čl. 21. st. 4.) računi još trebaju sadržavati i:

•sud kod kojega je poduzeće upisano u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno (MBS)

•tvrtku i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa

•iznos temeljnog kapitala društva s naznakom da li je u cijelosti uplaćen, a ako nije s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen

•ukupan broj izdanih dionica s nominalnim iznosom (za d.d.)

•prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članove uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora

 

Napomena! U članku 81. ZPDV stoji da se iznos na računima iskazuje u kunama, ali da se uz to može iskazati u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji se treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a.

 

 

Člankom 19. Zakona o računovodstvu propisano je da se poslovne knjige, godišnji financijski izvještaji, godišnja izvješća i druge financijske informacije sastavljaju na hrvatskom jeziku. Te, se temeljom toga članka i računi moraju iskazivati na hrvatskom jeziku.

 

 

Važno!! Napomena na računu da je račun izdan elektronski i da je valjan bez potpisa i pečata je protuzakonita. Člankom 6. Zakona o računovodstvu propisano je da knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis, umjesto potpisa osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika može sadržavati ime i prezime ili neku drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili je se mora potpisati sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.