Knjigovodstvene usluge za tvrtke

Knjigovodstvo za tvrtke

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA NA TEMELJU PRIMLJENIH KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

 • dnevnika
 • glavne knjige
 • pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s zakonskim propisima i potrebama poduzetnika

IZRADA POPISA IMOVINE I OBVEZA

SASTAVLJANJE TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • bilance
 • račun dobitka i gubitka
 • bilješke uz financijska izvješća
 • dodatna izvješća sukladno propisima

IZRADA MJESEČNIH OBRAČUNA PLAĆA RADNIKA

 • S propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće

PRIPREMA OBRAČUNA PDV-a

 • Mjesečni i kvartalni obračuni PDV-a

VOĐENJE KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

VOĐENJE KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

VOĐENJE BLAGAJNE

POREZNE PRIJAVE

 • Izrada prijave poreza na dobit sa svim propisanim prilozima

PRIJAVE/ODJAVE RADNIKA

IZRADA POPISA IMOVINE I OBVEZA

PLATNI PROMET

 • Prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja

RAZNA IZVJEŠĆA, EVIDENCIJE, STATISTIKE - PO DOGOVORU